เข้มจราจร ห้ามอาชญากรรม

Posted by admin on November 1, 2013 in ห้องสมุด |

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้เพิ่มความเข้มงวดในการออกใบ แล้วขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทุกประเภท ทั้งใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ รถสามล้อสาธารณะ แล้วรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งในส่วนของผู้ขอใหม่ แล้วขอต่ออายุ โดยผู้ที่ยื่นคำขอใบอนุญาตอาจต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากร ที่สถานีตำรวจ หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือกองทะเบียนประวัติอาชญากรพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมค่าตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรเพื่อเป็นการป้องกัน มิให้บุคคลกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาใช้อาชีพพนักงานขับรถคือช่องทางในการประกอบอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชากรแล้ว#13;
“กรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในประเภทที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรใหม่ โดยถ้าผู้ขอไม่มีประวัติ หรือลักษณะจะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 หรือพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กรมฯ อาจตัดสินใจออกใบอนุญาตให้ เพื่อให้คือไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการรวมทั้งเติมทำช่วยเหลือความปลอดภัยในการใช้รับใช้รถโดยสารสาธารณะอีกทางหนึ่ง”และ#13;
นายอัฌษไธค์กล่าวเสริมว่า หลักฐานที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี บัตรประจำตัวผู้คน สำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองหมอออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน หลักฐานรับรองการผ่านการอบรมแล้วจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยในการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับได้ล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถในแต่ละประเภทแล้ว#13;
นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบก ขอให้มนุษย์ตัดสินใจใช้รถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เพราะผู้ขับรถโดยสารสาธารณะมักผ่านการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร มารยาท การขับรถ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนได้รับใบอนุญาต ขับรถสาธารณะ ถ้าพบเห็นการฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร หรือพบรถ โดยสารสาธารณะที่ไม่ปลอดภัยสามารถจดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ แจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารแล้วรับเรื่องร้องเรียน1584 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เข้มจราจร ห้ามอาชญากรรม
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.