สื่อการเรียนผสมรูปแบบใหม่ – เก่งทันกาล

Posted by admin on September 25, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

การแสวงหาเรื่องโภชนาการคือเรื่องซับซ้อน  เนื่องจากระบบอื่นๆ ของร่างกายอยู่ภายใน หลักการต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สับสนไม่ชัดเจน   ซึ่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จ.นครราชสีมา  จึงได้คิดค้นจัดสร้างสื่อผสมการแสวงหาโภชนาการเบื้องต้นขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม อันรวมด้วย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สื่อภาพเคลื่อนไหวนำเชิญชวนประกอบการบรรยายในชั้นเรียน และสื่อการสืบค้นผ่านเว็บ(WBI) ขึ้นมาเพื่อใช้รวมการเรียนรู้แล้วบูรณาการกับกิจกรรมชนิดอื่นๆ เช่น เกมส์ การอภิปรายการทดลอง ฯล เป็นการค้นคว้าที่หลายๆ ทันสมัยแล้วคู่ควรกับความชอบของผู้เรียน ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนคือพิเศษ แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์ของ ICT เพื่อให้การค้นหามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อ.จารุวรรณ เปรมสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  จ.นครราชสีมา อธิบายว่า  กระบวนการค้นหาน่าจะใช้การสืบค้นแบบผสมผสาน บูรณาการการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันตามความเข้ากัน เช่น บูรณาการวิชาศิลปะการเขียนรูป ระบายสี เข้าร่วมในการสรุปเนื้อหาแต่ละบทโดยการสร้าง Concept Mapping ใช้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเบเกอรี่  วิชาอาหารครอบครัว ในการคำนวณพลังงานสารอาหารจากอาหารที่กินประจำวัน ใช้วิชาวิทยาศาสตร์ในแนวทางทดลองหาพลังงานในอาหาร ใช้หุ่นจำลองโครงร่างแล้วอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกายมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษามองเห็นคือรูปธรรม ใช้วิชาสังคมศึกษา แล้วพื้นฐาน ชีวิตของผู้เรียนมาตัดสินใจสังเคราะห์ให้เข้ากับเนื้อหาและทฤษฎีทาง โภชนาการ  และเนื้อหาใดที่ยากต่อการเข้าใจ เช่น อวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อย การดูดซึม การนำสารอาหารไปใช้แล้วการขับถ่ายของเสีย
ผู้สอนได้จัดสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหวนำเสนอรวมการบรรยายในชั้นเรียน เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจและสะดวกต่อการทำความเข้าใจ เนื้อหาวิชาอาจถูกจัดสร้างคือสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทำสำเนาลงแผ่น DVD เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถยืมไปศึกษาได้ตลอดภาคเรียน แล้วได้บรรจุลงในเว็บ (WBI) E-Learning ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา แล้วเปิดให้ผู้สนใจเข้าไปสมัครคือสมาชิกเพื่อแสวงหาได้ นอกจากนั้นยังมีแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนให้ผู้ศึกษาได้พิจารณาผลการเรียน ทราบได้ด้วยตนเอง
สื่อผสมการแสวงหาดังกล่าว เพื่อต้องการให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ชอบ ได้เรียนรู้โภชนาการอย่างคือรูปธรรมที่ชัดเจน สะดวกต่อการเข้าใจ สามารถศึกษาแสวงหาได้ด้วยตนเองแล้วสามารถย้อนกลับมาศึกษาเสริมกี่ครั้งก็ได้โดยไม่จำกัดเวลา นอกจากนั้นคงสามารถประเมินผลการค้นหาได้ด้วยตนเอง
อุทิตา รัตนภักดี

สื่อการเรียนผสมรูปแบบใหม่ – เก่งทันกาล
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.