ผู้เชี่ยวชาญโรคสมอง-นักเทคโนโลยีพลังงาน2 นักวิจัยแกนนำสวทช.จากจุฬาฯ และมจธ. – ฉลาดคิด

Posted by admin on November 21, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

ให้ทุนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาทกับโครง การทุนนักวิจัยแกนนำ ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครง การวิจัยขนาดใหญ่ของสำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552
เพื่อส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์ที่มีขีดความสามารถ เป็นแกนนำให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สามารถดำเนินงานวิจัยอย่างราบรื่น ว่องไวแล้วมีขีดความสามารถ แล้วคือแกนในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. บอกว่า ปัจจุบันให้ทุนนี้ไปแล้ว 7 โครงการ ทุนละ 20 ล้านบาท สำหรับปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นสมควรมอบทุนดังกล่าวแก่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทของสัตว์ แมลง ในการก่อโรค กลไกเชื้อและการเก็บ” แล้ว ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากโครงการวิจัยเรื่อง “การเติมการถ่ายเทความร้อนเชิงนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอนาคต”
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคทางด้านสมองของประเทศไทย แล้วเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านแสวงหาและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน และศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บอกว่า ปัจจุบันโรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สามารถสืบค้นสาเหตุได้เพียง 50% เพราะว่าการตัดสินใจเชื้อจำกัดอยู่ที่เชื้อที่มีชื่อในสารระบบเฝ้าระวัง และสถิติการเกิดโรคก็มีแนวโน้มต่ำกว่าความคือจริง เนื่องจากการไม่เห็นความพิเศษของการรายงาน
โครงการนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาความเยอะแยะของเชื้อ การเปลี่ยนแปลงแล้วสร้างแบบจำลองการทำนายการเกิดโรคระบาด การพัฒนาแนวทางวินิจฉัยโรคและระบบเฝ้าระวังโรคเชื้อไวรัส การศึกษากลไกของไวรัสพิษสุนัขบ้าแล้วพัฒนายุทธวิธีป้องกัน เพื่อเติมความตระหนักในวงการหมอในโรคที่มาจากสัตว์สู่คน
ช่วยให้สามารถประเมินสาเหตุได้ด้วยเคล็ดลับที่สะดวกสบาย ๆ ใช้ได้ทั่วไป และเป็นการประยุกต์ใช้ความทราบที่ได้จากการรวบรวมพฤติกรรมสัตว์ในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ความสามารถอันหลากหลายของแมลงในการเพาะบ่มเชื้อต่าง ๆ และวิธีดำเนินการของไวรัสที่ทำให้โรคมีความรุนแรงในระดับต่างๆ เพื่อนำไปสู่การป้องกัน เก็บแล้วควบคุมโรคอย่างได้ผลในอนาคต
ด้าน ศ.ดร.สมชาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแล้วการทำอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน บอกว่า อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนถือเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งในเครื่องจักรที่ใช้กันอยู่ทั่วไป หากอุปกรณ์ถูกออกแบบอย่างคู่ควร การถ่ายเทความร้อนก็อาจมีความสามารถ ผลที่ได้ก็คือการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
โครงการจึงมุ่งที่คงจะพัฒนาและประดิษฐ์อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ทั้งการเติมพื้นที่ผิวของการถ่ายเทความร้อนโดยใช้ครีบหรือฟิน ประเภทต่าง ๆ และศึกษาสภาพเฉพาะในการไหลของสารทำความเย็นทางวิเคราะห์ใหม่ทั้งจากการทดลองแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประกอบถึงศึกษาการไหลนาโนเพื่อใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนขนาดเล็ก
ผลงานนี้ถือเป็นการสร้างองค์ความรับรู้ใหม่ของการออกแบบแล้วเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อใช้กับภาคอุตสาหกรรมต่อไป.
นาตยา คชินทร
nattayap.k@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญโรคสมอง-นักเทคโนโลยีพลังงาน2 นักวิจัยแกนนำสวทช.จากจุฬาฯ และมจธ. – ฉลาดคิด
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.