คมนาคมจัดระเบียบวินมอไซค์

Posted by admin on October 15, 2013 in ห้องสมุด |

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีรายชื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ  ให้มาแสดงตัวขอรับหนังสือรับรองแล้วจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะในบัญชีที่ผ่านการอนุมัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้และเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นไม่มีความประสงค์จะคือผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะอีกต่อไป
ทั้งนี้ผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบและ แต่คงไม่ได้จดทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ แล้วขอรับหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยนำหลักฐานมายื่นขอหนังสือรับรอง ได้แก่ สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนและ หรือหลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ให้คำมั่นซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อหนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะในต่างจังหวัดคงยังย่อมขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะอนุกรรมการประจำอำเภอก่อนถึงมาขอใช้สิทธิ
“กรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งรัดการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ผู้คนพิจารณาใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกย่อมได้อบรมเกี่ยวกับกฎจราจร มารยาทการขับรถ แล้วผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ”
สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งจะต้องคือสีเหลืองเท่านั้น หากพบเห็นการฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร หรือพบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่ปลอดภัยสามารถจดรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ แจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเติมที่ส านักงานขนส่งกทม.บริเวณ 1-5
 

คมนาคมจัดระเบียบวินมอไซค์
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.